Винницкий завод "БУДМАШ"
О НАС
ПРОДУКЦИЯ
СЕРВИС
ПАРТНЕРАМ
КОНТАКТЫ
ИНФОРМАЦИЯ
Винницкий завод "БУДМАШ"
Масимальная производительность
 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Циба Володимир Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.03.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод "Будмаш"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01267863

4. Місцезнаходження

Вінницька обл., Замостянський р-н, 21017, м. Вiнниця, вул.Гонти,30

5. Міжміський код, телефон та факс

(0432) 27-39-31, 62-37-16

6. Електронна поштова адреса

zma@vinnitsa.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.03.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №57(2562)

 

24.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.budmash.vn.ua

в мережі Інтернет

24.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

1. Основнi види дiяльностi, якими займається емiтент, не пiдлягають лiцензуванню.
2. ПрАТ "Вiнницький завод "Будмаш" засновано вiдповiдно до рiшення Української державної корпорацiї "Укрбуд" вiд 30.12.1993 року №481 шляхом перетворення державного пiдприємства Вiнницький завод "Будмаш" у вiдкрите акцiонерне Товариство згiдно Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 13.06.1993 року. Станом на 31.12.2016 р. засновник акцiями не володiє.
3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.
4. Юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не облiковуються.
5. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
6. Процентнi облiгацiї емiтентом не випускалися.
7. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися.
8. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.
9. Похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися.
10. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися. 
11.Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.
12. Борговi цiннi папери емiтент не випускав.
13. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав.
14. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав.
15. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.
16. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має. 
17. Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
18. Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
19. Посади корпоративного секретаря на пiдприємствi немає.
20. Таблицi «Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» в звiтi вiдсутнi у зв’язку з вiдсутнiстю таких правочинiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод "Будмаш"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АД №636764

3. Дата проведення державної реєстрації

04.10.1995

4. Територія (область)

Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

294000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

43

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання

28.30 Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Райффайзен Банк "АВАЛЬ"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26002166412

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Циба Володимир Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 779682 02.06.1998 Ленiнський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, ВПI, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 1981р. нач цеха ВАТ "Вiнницький з-д "Будмаш", з 1996 р. - голова правлiння ВАТ "Вiнницький завод "Будмаш", с 19.10.2010 року по теперiшнiй час директор ПрАТ "Вiнницький завод "Будмаш".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3

9) Опис

Директор Товариства:
1) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради; 
2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;
3) розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
4) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;
5) вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; 
6) пiдписує (видає) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписує (укладає) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 
7) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
8) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства; 
9) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 
10) призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 
11) визначає умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
12) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;
13) приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
14) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
15) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора.
16) надає наглядовiй радi iнформацiю стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;
17) здiйснює iншi функцiї та виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.
Розмiр рiчної заробiтної плати становить 81600,00 грн. 
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ “Вiнницький завод “Будмаш” вiд 30.04.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 30.04.2016р.) Циба Володимир Васильович переобраний на посаду Директора строком на 3 роки. 
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лук'янчук Сергiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 003241 18.11.1999 Старомiський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Вiнницький торговельно -економiчний iнститут, спецiальнiсть фiнанси, 1999 р.

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння по фiнансам ВАТ "Вiнницький олiєжиркомбiнат", з 2002 р. по теперiшнiй час обiймає посаду комерцiйного директора ПрАТ "Вiнницький з-д "Будмаш".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснює повноваження директора;
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй Товариства;
24) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 
25) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
За виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ “Вiнницький завод “Будмаш” вiд 30.04.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 30.04.2016р.) та Рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.04.2016р.) Лук’янчук Сергiй Васильович переобраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марценюк Любов Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 352050 05.03.2002 Ленiнський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, Вiнницький Торгiвельно-економiчний iнститут, бухоблiк та аудит

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 2000 р. по теперiшний час - головний бухгалтер АТ "Вiнницький завод "Будмаш"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.06.2000 Безстроково

9) Опис

До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Розмiр рiчної заробiтної плати становить 50400,00 грн. 
Взвiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося. 
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не обiймає посаду на будь - яких iнших пiдприємствах. 
Акцiями не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Леонтьєв Вячеслав Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 996082 14.06.1999 Ленiнський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Середньо-спецiальна, Вiнницький м'ясо - молочний технiкум, юрист, 1985 р.

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду директора ТОВ КМП “БЛIЦ”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснює повноваження директора;
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй Товариства;
24) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 
25) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана.
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ “Вiнницький завод “Будмаш” вiд 30.04.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 30.04.2016р.) Леонтьєв Вячеслав Iванович переобраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. 
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прядко Оксана Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 744694 18.05.1998 Старомiський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, ВПI, спецiальнiсть менеджер, 1998 р.

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду секретаря АТ “Вiнницький завод “Будмаш”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснює повноваження директора;
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй Товариства;
24) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 
25) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi,не отримана. 
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ “Вiнницький завод “Будмаш” вiд 30.04.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 30.04.2016р.) Прядко Оксана Миколаївна переобрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. 
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заєць Любов Феодосiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 313459 12.12.2001 Замостянський РВ УМВС України у Вiн. обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Середньо - спецiальна, Вiнницький кооперативний технiкум, бухоблiк, 1980 р.

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 1995 р. по теперiшнiй час - бухгалтер АТ "Вiнницький завод "Будмаш"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3

9) Опис

Права та обов'язки ревiзора визначаються законодавством , Статутом та договором.
При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства ревiзор перевiряє: 
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 
4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 
6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 
7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства. 
9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 
Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 
За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок висновки, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 
Ревiзор доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства загальним зборам.
За виконання обов'язкiв Ревiзiораї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. 
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ “Вiнницький завод “Будмаш” вiд 30.04.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 30.04.2016р.) Заєць Любов Феодосiївна переобрана на посаду Ревiзора строком на 3 роки. 
Акцiями не володiє.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Циба Володимир Васильович

АА 779682 02.06.1998 Ленiнський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

486957

41.41

486957

0

0

0

Голова Наглядової ради

Лук'янчук Сергiй Васильович

АВ 003241 18.11.1999 Старомiський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

131458

11.18

131458

0

0

0

Головний бухгалтер

Марценюк Любов Iванiвна

АВ 352050 05.03.2002 Ленiнський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Леонтьєв Вячеслав Iванович

АА 996082 14.06.1999 Ленiнський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

294035

25

294035

0

0

0

Член Наглядової ради

Прядко Оксана Миколаївна

АА 744694 18.05.1998 Старомiський РВ УМВСУ у Вiн.обл.

162576

13.82

162576

0

0

0

Ревiзор

Заєць Любов Феодосiївна

АВ 313459 12.12.2001 Замостянський РВ УМВС України у Вiн. обл.

0

0

0

0

0

0

Усього

1075026

91.415

1075026

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Циба Володимир Васильович

АА 779682 02.06.1998 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

486957

41.41

45.3

486957

0

0

0

Прядко Оксана Миколаївна

АА 744694 18.05.1998 Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

162576

13.82

15.1

162576

0

0

0

Лук'янчук Сергiй Васильович

АВ 003241 18.11.1999 Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

131458

11.178

12.23

131458

0

0

0

Леонтьєв Вячеслав Iванович

АА 996082 14.06.1999 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

294035

25.0

27.35

294035

0

0

0

Усього

1075026

91.41

100.0

1075026

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові. 
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

30.04.2016

Кворум зборів**

72.65

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 
6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Припинення повноважень директора Товариства. Обрання директора Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради та затвердження умов договорiв з ними. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора. Обрання Ревiзора Товариства та затвердження умов договору з ним. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором. 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi та затвердженi. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обранi голова зборiв Циба В.В., секретар Марценюк Л.I., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана.
2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс затвердженнi.
6. Порядок покриття збиткiв за 2015 рiк затверджений.
7. Обраний директором Циба В.В.
8. Наглядова рада обрана у складi:Лук’янчук С.В., Леонтьєв В.I., Прядко О.М. Затвердженi умови трудових договорiв з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi. Уповноважити Цибу В.В. на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
9. Ревiзором обрана Заєць Любов Феодосiївна. Затвердженi умови трудового договору з Ревiзором на безоплатнiй основi. Уповноважити Цибу В.В. на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "Послуги аудиту"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

32258060

Місцезнаходження

21008 Україна Вінницька _ м.Вiнниця вул.Корольова,118

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3117

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

067-759-78-24

Факс

(0432)46-79-85

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Перевiрка фiнансової звiтностi, поданих для аудиту бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї, щодо фiнансово – господарської дiяльностi ПрАТ «Вiнницький завод «БУДМАШ» проведена у вiдповiдностi до повноваження на її здiйснення згiдно з договором №02/02 - 2017 вiд 20 лютого 2017 р. 
Перевiрку розпочато 20 лютого 2017 р. та закiнчено 25 лютого 2017 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА""

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34762676

Місцезнаходження

04050 Україна м. Київ _ м.Київ вул.Глибочицька,28

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263230

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2014

Міжміський код та телефон

(044)361-38-08

Факс

362-08-18

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675)здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-14 вiд 19.11.2010 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товаристо "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський р-н м.Київ вул.Нижнiй Вал,17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

немає

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

немає

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044)5910404

Факс

5910404

Вид діяльності

немає

Опис

З депозитарiєм ПАТ "НДУ" укладений договiр на обслуговування випускiв цiнних паперiв № ОВ 5058 вiд 23.04.2014 року. 
Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.11.2010

149/02/1/10

Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР

UA 0202401008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

1176000

294000

100

Опис

Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Цiннi папери емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лiстiнгу/делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi.

 

XI. Опис бізнесу

Пiдприємство засновано у 1967 роцi, як пiдсобне пiдприємство для будiвництва та ремонту будiвельних i шляхових машин та виготовлення металевих конструкцiй.
Засновником Вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницький завод "Будмаш" є держава в особi Української будiвельної Корпорацiї "Укрбуд".
У зв'язку iз змiною форми власностi 4 жовтня 1995 р., проведено перереєстрацiю ВАТ №211, 17 червня 1997 року. Нова редакцiя Статуту пiдприємства зареєстрована Реєстрацiйною палатою Вiнницької мiської Ради Наказ № 113-Р вiд 29 лютого 2000 року.
20.04.2011 р. - з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонерi товариства" змiнено найменування вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницький завод "Будмаш" на Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод "Будмаш" 
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.

 

Пiдприємство має таку структуру:
цех №1 - механiчний; цех №2 - складальний; цех №3 - заготiвельний; цех №4 - РМД; цех №5 - ЕД, гараж, склад.
Механiчний цех виготовляє деталi методом механiчної обробки.
Складальний цех виконує збирання готових виробiв.
Заготiвельний цех виготавляє заготовки.
РМД виконує ремонт станкiв та механiзмiв.
ЕД забезпечує пiдприємство енергоносiями.
Загальна площа територiї пiдприємства 47600 кв.м в тому числi: площа пiд закритими складами 750 кв.м; площа застройки 9352 кв.м. Кiлькiсть будiвель - 5 шт. 
Фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв немає.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 43;
Середня чисельность позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0;
Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0.
Фонд оплати працi - 913 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 238 тис. грн. Збiльшення пов’язане з ростом мiнiмальної ставки заробiтної плати та збiльшенням обсягiв виробництва. 
Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, на пiдприємствi не має.

 

Емiтент не належить до будь - яких об'єднань пiдприємств.

 

Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали.

 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально – ордернiй системi
рахiвництва вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,
затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України та вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996-XIY
та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Фiнансова звiтнiсть складена та подана у нацiональнiй валютi України гривнi станом на 31.12.2016 року.
Сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовувались товариством для складання i подання фiнансової звiтностi вiдповiдають наказу про облiкову полiтику пiдприємства.
Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: 
- автономнiсть;
- обачнiсть (обережнiсть);
- повне висвiтлення (вiдображення);
- послiдовнiсть та безперервнiсть;
- вiдповiднiсть нарахування доходiв i витрат;
- превалювання (перевага) сутностi над формою;
- iсторична (фактична собiвартiсть);
- єдиний грошовий вимiрник;
- перiодичнiсть.
Вiдповiдно до ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996-XIV з метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, товариством проведена рiчна iнвентаризацiя товарно – матерiальних цiнностей, основних засобiв, грошових коштiв. По результатах iнвентаризацiї нестач i втрат вiд псування матерiальних цiнностей не встановлено. 
Облiк основних засобiв 
Основними засобами визначаються матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року, первинна вартiсть яких визначена по вартостi бiльше 2500 грн, використовуються в процесi виробництва, надання послуг здачi в оренду iншим суб’єктам господарювання, також для здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй товариства.
Основнi засоби товариства облiковуються та класифiкуються по окремих групах. ПрАТ "Вiнницький завод "БУДМАШ" контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становить 65984 тис. грн.; сума зносу – 48768 тис. грн., залишкова вартiсть – 17216 тис. грн. 
Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000 року. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об'єктiв, що вiдповiдає вимогам п.5 П(С)БО 7 «Основнi засоби». При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовується прямолiнiйний метод у вiдповiдностi до Податкового кодексу України № 2755- VI вiд 02 грудня 2010 року.
Облiк i вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 2 «Запаси» та визначається по групах: сировина i матерiали, товари та готова продукцiя. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з вартостi витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв у товариствi є їх найменування. 
На дату балансу запаси вiдображенi i оцiненi в бухгалтерському облiку i звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї, що вiдповiдає п.24 П(С)БО 9 «Запаси», та прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.
Переоцiнка, уцiнка вартостi запасiв протягом звiтного року не проводилась.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовується прямолiнiйний метод у вiдповiдностi до Податкового кодексу України № 2755-VI вiд 02 грудня 2010 року.

Пiдприємство не має фiнансовi iнвестицiї в акцiї, частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.

 

Основнi види дiяльностiї – виробництво металевих виробiв, ремонт металевих виробiв, виготовлення рiзних запчастин.
ПАТ Вiнницький завод "Будмаш" у 2016 роцi виготовив продукцiї та надав послуг промислового характеру на суму 5769,7 тис.грн., проти 2543,4 тис.грн минулого року.
Реалiзовано у 2016 роцi продукцiї на суму 5395,9 тис. грн. проти 2444,9 тис.грн. у 2015 роцi.
У 2016 роцi виготовлено:
- металоконструкцiй та металоформ для залiзобетонних виробiв на суму 3949,0 тис.грн. або 140 тони на рiк. Це на 14,8% нiж у 2015 роцi (122 тони).
- запасних частин до сiльськогосподарських машин та екскаваторiв - 615,0 тис.грн.;
- устаткування спецпризначення в кiлькостi трьох одиниць - 519,1 тис.грн.
У 2016 роцi надано послуг промислового характеру на суму 492,5 тис.грн., в тому числi послуг з токарного оброблення, на суму 182,4 тис.грн. та з ремонту 11,4 тис.грн. 
Основнi ринки збуту продукцiї знаходяться на Українi. Основнi замовники: ТОВ "Хмельницькзалiзобетон", ТДВ "БЕТОНЕКС", ТОВ "Житомирзалiзобетон", ТОВ "Демидiвський гранiт".
Сировину для виробництва використовується вiтчизняного виробника, основi постачальники сировини: ТОВ МЕТIНВЕСТ, ТОВ МЕТАЛ ХОЛДИНГ, ПАТ Житомирська фiлiя "УГМК", ТОВ ЛIАПАЗОН ЕКСПРЕС, ТОВ МЕТАЛОБАЗИ КОМЕКС, ТОВ ВIКАНТ. 
Виробництво залежить вiд розвитку та темпiв будiвництва в країнi.

Важливим атрибутом ринкової економiки є конкуренцiя. Сам ринок, механiзм його дiї не може нормально iснувати без розвинутих форм конкуренцiї. Задоволення потреб через ринок стає засадною для всiх пiдроздiлiв пiдприємства. Iнакше кажучи, вiн iнтегрує всi фази дiяльностi пiдприємства i пiдпорядковує їх iнтересам на ринку. Основним конкурентом є ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ.
Для досягнення своєї мети на ринку пiдприємство розробило стратегiю i тактику маркетингу. Стратегiя маркетингу включає такi основнi рiшення та обгрунтування: ринок, на якому виступає пiдприємство; особливостi (стратегiя) поведiнки на ньому; склад i обсяг продукцiї, яка пропонуватиметься на ринку, розробка нової продукцiї, форми й методи реклами, доставки й збуту продукцiї, цiни на продукцiю. 
Конкурентами є пiдпиємства, якi виготовляють нестандарте обладнання до с/г машин. Як правило це "Агромашi". Пiдприємство постiйно вивчає ринок, аналiзує його. I опираючись на позицiю маркетингової дiяльностi пiдприємство розглядає ринок як сукупнiсть реальних потенцiйних покупцiв товару.
Пiдприємство застосовує диференцiйований маркетинг. Це означає, що пiдприємство представлене на кiлькох сегментах ринку i для кожного з них розробляє специфiчний комплекс маркетингу (наприклад : виготовляючи товари будiвельного призначення та виготовляючи вироби для переробних пiдприємств i приватних замовникiв ) . Зрозумiло , що така стратегiя орiєнтується на специфiчнi потреби окремих груп споживачiв . 
Вiдповiдно до того, що пiдприємство виготовляє дещо специфiчну продукцiю, органiзацiї виготовлення передує ретельне визначення попиту на внутрiшньому i зовнiшньому ринках. Опираючись на те, що пiдприємство дотримується стратегiї i тактики маркетингу, застосовується такий засадний принцип виробничо - господарської дiяльностi: спочатку дiзнатися, який товар, з якими споживчими властивостями, за якими цiнами, в якiй кiлькостi та де саме хоче придбати потенцiйний покупець, i лише тодi планувати i органiзовувати його виробництво.
Щоб знати, як краще привернути увагу потенцiйних покупцiв своєї продукцiї, пiдприємство розглядає своїх конкурентiв, аналiзує їхню продукцiю, визначає хто з них є найбiльшим виробником аналогiчних товарiв. Iз усього цього робиться висновок, як покращити своє положення i "обiйти" конкурентiв .
Для пiдприємства дуже важливим вважається чiтко охарактеризувати основнi якiснi характеристики своєї продукцiї , показати можливим покупцям його переваги. Для цього час вiд часу проводиться удосконалення технiчних параметрiв та дизайну.
Конкурентоспроможнiсть товарiв закладається на стадiї проектування. У процесi виробництва матерiалiзуються найважливiшi елементи конкурентоспроможностi виробiв - це якiсть. Оскiльки розглядаємо машинобудiвельну галузь до показникiв якостi вiдносимо:
-Надiйнiсть. Така продукцiя як УВВ-3А-6КМ виготовляється на пiдприємствi вже довгий термiн. Вирiб виконує свої функцiї зi збереженням експлуатацiйних показникiв у встановлених межах протягом вiдповiдного промiжку часу.
-Призначення. Характеризує корисну роботу (продуктивнiсть, потужнiсть, мiцнiсть)
-Ремонтопридатнiсть. Характеризує можливiсть швидко виявити й усувати несправностi.
Для визначення рiвня якостi виробiв, що виготовляються виробництвом застосовується об'єктивний метод. Вiн полягає в оцiнюваннi рiвня якостi продукцiї за допомогою стендових випробувань. Такий метод дає найбiльш вiрогiднi результати i застосовується для вимiрювання абсолютного рiвня якостi засобiв виробництва та деяких властивостей споживчих товарiв. Зокрема ним користуються для визначення бiльшостi технiко-експлуатацiйних показникiв: засобiв працi - продуктивнiсть, потужнiсть, точнiсть обробки матерiалiв.
Досягти необхiдного рiвня якостi та конкурентоспроможностi реалiзованих на вiдповiдних ринках товарiв можна рiзними способами. Один з них це - технiчний спосiб. Тобто постiйне вдосконалення проектування, технiко-технологiчної бази пiдприємства. Здiйснюється комплекс конструкторських робiт, спрямованих на забезпечення необхiдних технiко-економiчних параметрiв зразкiв продукцiї.
Органiзацiйний спосiб. Запровадження сучасних форм i методiв органiзацiї виробництва та управлiння ним, якi уможливлюють ефективне застосування високоточної технiки i прогресивної технологiї; удосконалення методiв технiчного контролю та розвиток масового самоконтролю на всiх стадiях виготовлення продукцiї.
Використання i розробка рiзноманiтних форм для забезпечення виробництва високоякiсною та конкурентоспроможною продукцiєю. Створення належних умов працi та життєдiяльностi. Установлення прийнятих для споживачiв цiн на окремi види товарiв. 
Дiяльнiсть пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн.

 

В 2012 роцi придбаний комп"ютер за 3,0 тис.грн. В 2012 роцi вiдбулось вiдчуження ОЗ на суму 52,0 тис.грн.(залишкова вартiсть) - легковий автомобiль SUBARU.
В 2013 роцi значих придбань або вiдчужень активiв не було.
В 2014 роцi значих придбань або вiдчужень активiв не було.
В 2015 роцi значих придбань або вiдчужень активiв не було.
В 2016 роцi придбанi:
- компютер, копiровальний апарат на суму 41,тис.грн;
- лiчильник електричний на суму 2,0 тис.грн.
Збiльшена на 80,0 тис.грн. оцiночна вартiсть будiвлi.
У 2016 роцi значних вiдчужень активiв не було.
Методом фiнансування пiдприємства є отримання доходу вiд виробництва.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, виконавчого органу, афiлiйованими особами, не вчинялися. Правочинiв з дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами не вчинялися, i зв'язку iз вiдсутнiстю у емiтента дочiрнiх/залежних пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв.

 

Основнi засоби на пiдприємствi є, як виробничi, так i невиробничi. До основних виробничих фондiв вiдносяться тi основнi фонди, якi беруть участь у процесi виробництва. За їх функцiональним призначенням вони класифiкуються на групи: 
1) будiвлi 
-адмiнiстративний корпус
-матерiальний склад;
-склад нафтопродуктiв;
-виробничi корпуса;
-гараж;
2) споруди:
-ворота заводськi;
-водопровiд;
-огорожа заводу;
3) транспорт:
-автомобiль вантажний МАЗ-500;
-автомобiль тягач МАЗ-504;
-автоцiстерна ГАЗ-53;
-автопричеп УПР-12;
-автомобiль УДЗ-5503;
-автомобiль ГАЗ-52;
4 )iнвентар, iнструмент:
-кондуктор;
- дiлильна голiвка;
-кiнцевi мiри;
5) прибори:
-мiкроскоп;
-твердомiр ПП2М;
6) обладнання:
-верстати;
-кран-балка;
-кран козловий; 
На пiдприємствi є в наявностi та дiє оборот основних засобiв. При надходженнi нових основних засобiв, вони заносяться у пiдзвiт конкретної особи та дiють в потрiбному напрямку за потребами виробництва.
Основнi засоби, що знаходяться в оборотi на пiдприємствi та їх мiсцезнаходження:
Мiсце зберiгання - склад готової продукцiї
- Принтер лазерний LBP-2900 785-00 грн.
- ПЕОМ "Celeron" 3239-20 грн.
- Монiтор "AcerValueline" 1252-00 грн.
- Багатофункцiональний пристрiй Canon MF-310 (принтер) 1417-00 грн. 
- Меблi для кабiнету керiвництва 7935-00 грн.
- Газове обладнання (конвектори) 42348-00 грн.
- Конвектори газовi FEG-30 1296-00 грн.
- Конвектори газовi FEG-35 1224-00 грн.
- Монiтор Samsung 203-B 1578-00 грн.
- Кондицiонер S-12 2908-00 грн.
- Кондицiонер S-24 5059-00 грн.
- Телефон мобiльний 2229-00 грн.
- Монiтор з комплектуючими 2797-00 грн.
- Кондицiонер LG-607 LH 1945-00 грн.
- Кондицiонер LG 609 LH 2087-00 грн.
- Стiл виробничий 2*3206-40 грн. = 6412-80 грн.
- Блок системний 1516-00 грн.
- Телефон мобiльний Nokia-6300 1300-00 грн.
- Персональний комп'ютер з комплектуючими 2708-81 грн.
- Плита газова ВЕКО 1500-00 грн.
- Пилосос FC-8714 1000-00 грн.
- Водонагрiвач AEG 1300-00 грн.
- Багатофункцiональний пристрiй 1355-00 грн.
- Ноутбук Samsung NP-R60 5605-20 грн.
- Ноутбук Aser-5220 3870-00 грн,; 
трансформатор тока ТПЛ - 10 з випробов. коробкою 3432-00 грн.; лiчильник електричний "Елевiн" 4082-00 грн.; монiтор viewsonih-17 950-00 грн.; комп'ютер портативний Notebook 4999-17 грн.; компресорна установка 1084-96 грн. 
Мiсце зберiгання - механiчна дiльниця
- Станок координатно - розточений 2Е450А 30000-00 грн.
- Прес кривошипний 20000-00 грн.
Мiсце зберiгання - транспортна дiльниця
- Бетономiшалка 2772-00 грн.
- Косторiз ВС-2125 1 к-кт х 3202-32 грн.
Мiсце зберiгання - збiрна дiльниця
- Сварочний п/автомат 4400-00 грн.
- Випрямляч св. ВДУ-506 С 7900-00 грн.
- Валки гнутарнi 1500-00 грн.
- Установка "Днiпро-2" з машинними та ручними рiзаками 25200-00 грн.
Мiсце зберiгання - заготiвельна дiльниця
- Ножiвка механiчна 2500-00 грн.
Мiсце зберiгання - ремонтно-механiчна дiльниця
- Компресор SCK 21-8 2507-94 грн.
- Кран козловий ККС-12,5 203000-00 грн.
- Колесо крана 6 шт. х 1200 грн.=7200-00 грн.
- Електродвигуни 1 шт. х 5000-00 грн. 
- Електродвигуни 3 шт. х 3500грн.=10500-00 грн.
- Контролер-команда 3 шт. х 1200грн.=3600-00 грн.
- Редуктор хода 1 шт. х 6000грн.=5000-00 грн.
- Редуктор хода 2 1 шт. х 3000-00 грн.
- Редуктор хода 3 2 шт. х 5000грн.=10000-00 грн.
- Електрошкаф 1 шт. х 12000-00 грн.
- Електродвигуни 75 шт. х 11178-26 грн.
Мiсце зберiгання - енергослужба
- Електродвигуни i запчастини 200 шт. х 3600 грн. = 720000-00 грн.
- Електродвигуни i запчастини 100 шт. х 3600 грн. = 360000-00 грн.

В оренду основнi засоби товариство не здавало, орендованi основнi засоби товариство не використовувало.
Екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, немає. 
Планiв щодо капiтального будiвництва, немає. 
Первiсна вартiсть основних засобiв складає 65984 тис.грн., сума нарахованого зносу - 48768 тис.грн. 
Термiн та умови використання осн.засобiв вiдповiдають нормам. 
Обмежень на використання основних засобiв немає. 
Ступiнь зносу 73,9%, ступiнь використання 26,1%. 
В 2016 роцi нараховано амортизацiї: 
будiвлi та споруди 171 тис. грн., машини та обладнання 0 тис.грн., 
транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 84,0 тис. грн. 
Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. За термiном користування: будiвлi та споруди - блок ремонтних цехiв введений в дiю 1967 р., машини та обладнання придбанi та встановленi 1967-1989 р.р.

 

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є зростання податкiв, застарiла технiка, недостатнiсть обiгових коштiв та велика кокуренцiя. Для пiдприємства залишається необхiдним реалiзацiя залишкiв готової продукцiї, термiнове вжиття заходiв щодо погашення дебiторської аборгованостi пiдприємства. Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

 

Протягом 2016 року пiдприємство заплатило адмiнштраф 1450,00 грн. (ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦI).

 

Фiнансування дiяльностi Товариства за звiтний перiод вiдбувалося за рахунок власних обiгових коштiв, якi направлялись на розширення сфери послуг i виготовлення продукцii, а також за рахунок кредитiв банку. 
Робочого капiталу для поточних потреб достатньо.

 

Укладених, але ще не виконаних договорiв не має.

 

Товариство в 2017 роцi планує росширити виробництво, придбати нове обладнання, вжити необхiднi заходи для полiпшення фiнансового стану та платоспроможностi. 
Товариство планує в 2017 роцi збiльшити виготовлення металоконструкцiй та металоформ для залiзобетонних виробiв на 15%, що становитиме 160 тонн. 
Товариство планує виготовити запасих частин приблизно на 85 тис. грн., надати ремонтних послуг на 45 тис.грн.
Розвиток виробництва залежить вiд фiнансового та економiчного стану держави.

 

Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.

 

24.11.2016 р. вiдкрито провадження у справi про банкрутство (справа 902/11/45/15).

 

Аналiз показникiв фiнансового стану
Фiнансовий стан Товариства визначений вiдповiдно до Положення №1528 за системою загальноприйнятих показникiв та нормативiв згiдно з правилами проведення фiнансового аналiзу на пiдставi даних балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. i звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк з урахуванням коригувань, наведених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». 
№ Показники Орiєнтовне позитивне значення на 31.12.2015р. на 31.12.2016 р.
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25 - 0,5 0,002 0,001
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0 - 2,0 015 0,15
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,25 - 0,5 0,53 0,54 
4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань 0,5 - 1,0 0,86 0,85

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань. Станом на початок та на кiнець звiтного перiоду знаходиться поза межою орiєнтовного позитивного значення., що свiдчить про неспроможнiсть негайного погашення короткострокових зобов’язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв товариства до суми поточних зобов'язань товариства i свiдчить про те, що у пiдприємства недостатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов’язань. Значення даного коефiцiєнту знаходиться поза межею орiєнтовно позитивного значення.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення власних коштiв та вартостi майна товариства, визначає рiвень фiнансової стiйкостi вiдносно зовнiшнiх фiнансових джерел пiдприємства. Даний коефiцiєнт характеризує те, що у пiдприємства достатня питома вага власного капiталу в загальнiй сумi авансованих засобiв у його дiяльностi.
Коефiцiєнт покриття зобов`язань характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв товариства, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв, станом на дату балансу. За результатами 2016 року Товариство є прибутковим, i коефiцiєнт покриття зобов’язань вiдповiдає оптимальним межам цього нормативу. Тому можна визнати ефективним використання активiв i власного капiталу.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

17264

17216

0

0

17264

17216

будівлі та споруди

16541

16450

0

0

16541

16450

машини та обладнання

720

761

0

0

720

761

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

3

5

0

0

3

5

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

17264

17216

0

0

17264

17216

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв складає 65984 тис.грн., сума нарахованого зносу - 48768 тис.грн. 
Термiн та умови використання осн.засобiв вiдповiдають нормам. 
Обмежень на використання основних засобiв немає. 
Ступiнь зносу 73,9%, ступiнь використання 26,1%. 
В 2016 роцi нараховано амортизацiї: 
будiвлi та споруди 171 тис. грн., машини та обладнання 0 тис.грн., 
транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 84,0 тис. грн. 
Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. За термiном користування: будiвлi та споруди - блок ремонтних цехiв введений в дiю 1967 р., машини та обладнання придбанi та встановленi 1967-1989 р.р.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

9956.0

-4917.0

Статутний капітал (тис. грн.)

294.0

294.0

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

294.0

294.0

Опис

1. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих для розрахунку.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
2.1. Необоротнi активи 
- незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
- основнi засоби ( залишкова вартiсть) 
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 
- iншi фiнансовi iнвестицiї 
- iншi необоротнi активи 
2.2.Оборотнi активи (роздiл 2 балансу) 
- запаси 
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
- дебiторська заборгованiсть з бюджетом 
- за виданими авансами 
- грошовi кошти 
- iншi оборотнi активи 
- витрати майбутнiх перiодiв 
3. До складу зобов’язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1.Довгостроковi зобов’язання 
3.2. Поточнi зобов’язання, в т.ч. 
- короткостроковi кредити банкiв 
- поточна забор-ть за довгостроковими зобов’язаннями 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
поточнi зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 
- з оплати працi 
- зi страхування 
- за одержаними авансами 
- iншi поточнi зобов’язання 
4. Вартiсть чистих активiв проводиться за формулою:
Чистi активи = (2.1+2.2) – (3.1+3.2)

Висновок

Сума Статутного капiталу товариства становить 294 тис. грн., а сума вартостi чистих активiв ПрАТ «Вiнницький завод «БУДМАШ» станом на 31.12.2016 року бiльша i становить 9720 тис. грн., що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

144.0

X

X

у тому числі:

 

Овердрафт АКIБ "УкрСиббанк", договор овердрафта № 2/08-К вiд 14.02.2008 р.

14.02.2008

144

17.5

31.01.2009

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1889.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

6433.0

X

X

Усього зобов'язань

X

8466.0

X

X

Опис:

Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами).

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

30.04.2016

04.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма "Послуги Аудиту"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32258060

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21008, м. Вiнниця, вул. Корольова, 118

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3117 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА
П О С Л У Г И А У Д И Т У
Свiдоцтво Аудиторської Палати України № 3117
Сертифiкат Аудиторської Палати України № 004491 
21 008, Україна, м. Вiнниця , вул. Корольова, 118.
Р/р 26003500084877 в ПАТ “Кредi Агрiколь”, м. Київ
МФО 300 614, код за ЄДРПОУ – 32258060.
Тел./ факс 067-7597824 м. Вiнниця 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Вiнницький завод«БУДМАШ»»
за 2016 рiк, станом на 31.12.2016 року
Адресат: ВЛАСНИКАМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, КЕРIВНИЦТВУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вiнницький завод «БУДМАШ»

код ЄДРПОУ: 01267863, що знаходиться за адресою:
21000, м.Вiнниця, вул.Гонти , буд.30, тел. 0432-271324.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
за 2016 рiк
§ 1 Вступний параграф
Аудиторською фiрмою «ПОСЛУГИ АУДИТУ» у вiдповiдностi до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" №140-V вiд 14.09.2006 р. та свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi: № 3117, видане Аудиторською Палатою України згiдно рiшення № 118 вiд 26.12.2002 р., дiйсне до 01.11.2017 р., дiю свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської Палати України вiд 01.11.2012 року №260/3 проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький завод «БУДМАШ», що включають:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 р. (Додаток 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» (форма № 1); 
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (форма №2);
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (форма №3);
- Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (форма №4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство.
Повне найменування -- приватне акцiонерне товариство «Вiнницький завод «БУДМАШ». 
Код за ЄДРПОУ -- 01267863;
Мiсцезнаходження -- 21 000, м. Вiнниця, вул. Гонти, буд. 30, тел.. 271324;
Дата реєстрацiї -- 04.10.1995 року, Статут товариства в новiй редакцiї зареєстровано 27.10.2010 року, номер запису 11741050002000603.
Види дiяльностi за КВЕД – 2010:
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй; 28.30 Виробництво машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства; 28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно – розвантажувального устаткування; 28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення н.в.i.у. 41.20 Бiвництво житлових i нежитлових будiвель; 49.41 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту; 
Директор – Циба Володимир Васильович;
Головний бухгалтер – Марценюк Любов Iванiвна;
§1 Опис аудиторської перевiрки
Дана аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема: МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту», МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовище », МСА 570 «Безперервнiсть », МСА 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826 та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 року за № 2180 / 24712 (зi змiнами та доповненнями).
Фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства за 2016 рiк складена по формах, встановлених Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1
„ Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року № 73 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 iз змiнами i доповненнями. 
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.1999 року за № 892/4185 (зi змiнами й доповненнями) у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький завод «БУДМАШ» за 2016 р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi за П(С)БО. 
Товариством не затверджено фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк для оприлюднення.
Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв». 
§ 2 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Згiдно МСА 200 управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв, наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».

§ 3 Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
§ 4 Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки
Станом на 31.12.2016 року на балансi облiковуються повнiстю замортизованi основнi засоби, якi використовуються у фiнансово – господарськiй дiяльностi Товариства, переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) яких не проводилась.
Товариством не нараховувались забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам. 
Станом на 31 грудня 2016 року на балансi товариства рахується дебiторська заборгованiсть, в тому числi за строками непогашення бiльше одного року, резерв сумнiвних боргiв на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi не створювався, що не вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та може вплинути на визначення фiнансового результату звiтного i майбутнiх перiодiв. 
§ 5 Умовно-позитивна думка вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення фiнансовий стан ПрАТ « Вiнницький завод «БУДМАШ » станом на 31.12.2016 року а також результати його дiяльностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
§ 6 Висловлення думки щодо вiдповiдностi показникiв фiнансової звiтностi
Показники рiчної фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним облiку, за винятком питань, наведених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». Товариством забезпечена порiвняннiсть показникiв балансу станом на 31.12.2016 р. до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
§ 7 Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ми розглянули питання, що стосуються виконання Товариством вимог iнших законодавчих i нормативних актiв, зокрема Цивiльного кодексу України, Законiв України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514-VI, «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, рiшень Нацiональної комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку тощо. 
Крiм того, згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» ми розглянули iншу iнформацiю, що включена до складу рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв, яка подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. №1591 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 р. за №97/13364 (далi – Положення №1591). 
Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» ми виконали аудиторськi процедури з метою iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 
У параграфах, наведених нижче, ми висловлюємо свою думку з цих питань.
7.1 Пiдтвердження вiдповiдностi вартостi чистих активiв Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький завод «БУДМАШ» вимогам законодавства
Станом на 31.12.2016 р. чистi активи Приватного акцiонерного товариства ««Вiнницький завод «БУДМАШ» складають:
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн..
1. АКТИВИ 
1.2 Необоротнi актив 17216
1.3 Оборотнi активи 1264
1.4 Необоротнi активи та групи вибуття -
1.5 Усього активи 18480
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
2.1 Довгостроковi зобов’язання 144
2.2 Поточнi зобов’язання 8322
2.3 Усього зобов’язань 8466
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.3) 10014
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 294
4.1 Неоплачений капiтал -
4.2 Вилучений капiтал -
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 9720
Таким чином, станом на 31.12.2016 р. чистi активи Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький завод «БУДМАШ» становлять 9720 тис. грн., що бiльше розмiру Статутного капiталу товариства, тобто знаходяться в межах дiючого законодавства.
Вимоги частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. 
7.2 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький завод «БУДМАШ» та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України „ Про цiннi папери та фондовий ринок ”
В ходi перевiрки було встановлено, що, протягом 2016 року вiдбулися дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв: змiни в складi посадових осiб емiтента. Дата виникнення подiї - 04.05.2016 р. Дата розмiщення особливої iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР- 04.05.2016 року у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Дана iнформацiя розмiщена на сайтi новин товариства 04.05.2016 року та в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» № 82 (4370) вiд 05 травня 2016 року. 
7.3 Аналiз показникiв фiнансового стану
Фiнансовий стан Товариства визначений вiдповiдно до Положення №1528 за системою загальноприйнятих показникiв та нормативiв згiдно з правилами проведення фiнансового аналiзу на пiдставi даних балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. i звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк з урахуванням коригувань, наведених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». 
№ Показники Орiєнтовне позитивне значення на 31.12.2015р. на 31.12.2016 р.
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25 - 0,5 0,002 0,001
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0 - 2,0 015 0,15
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,25 - 0,5 0,53 0,54 
4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань 0,5 - 1,0 0,86 0,85

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань. Станом на початок та на кiнець звiтного перiоду знаходиться поза межою орiєнтовного позитивного значення., що свiдчить про неспроможнiсть негайного погашення короткострокових зобов’язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв товариства до суми поточних зобов'язань товариства i свiдчить про те, що у пiдприємства недостатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов’язань. Значення даного коефiцiєнту знаходиться поза межею орiєнтовно позитивного значення.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення власних коштiв та вартостi майна товариства, визначає рiвень фiнансової стiйкостi вiдносно зовнiшнiх фiнансових джерел пiдприємства. Даний коефiцiєнт характеризує те, що у пiдприємства достатня питома вага власного капiталу в загальнiй сумi авансованих засобiв у його дiяльностi.
Коефiцiєнт покриття зобов`язань характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв товариства, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв, станом на дату балансу. За результатами 2016 року Товариство є прибутковим, i коефiцiєнт покриття зобов’язань вiдповiдає оптимальним межам цього нормативу. Тому можна визнати ефективним використання активiв i власного капiталу
7.4 Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Ми перевiрили дiючi в 2016 роцi положення Статуту Товариства, в яких не визначено додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину. 
Виконання значних правочинiв здiйснюється Товариством вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства, згiдно з якими рiшення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою (Спостережною) радою, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 
Вчинення Товариством значних правочинiв у 2016 р. вiдповiдає нормам законодавства. 
7.5 Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 
- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння в Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту;
- достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння в роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту Товариства, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно Статуту акцiонерного Товариства
Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували такi органи корпоративного управлiння: 
- Загальнi збори акцiонерiв, 
- Наглядова рада, 
- Директор Товариства, 
- Ревiзiйна комiсiя (ревiзор). 
Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети, у тому числi комiтет з питань аудиту. З метою забезпечення дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). 
Наглядова рада Товариства не приймала рiшень щодо утворення комiтету з питань аудиту та щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). 
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту, затвердженому рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились з дотриманням термiну, визначеному Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. 
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає строкам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року керiвник здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства в межах своїх повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю (ревiзором). Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року не проводились. 
У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ «Вiнницький завод «БУДМАШ» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi Товариству, включає наступнi складовi:
• стратегiя та мета ризик – менеджменту;
• управлiння ризиками;
• загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; 
• джерела та механiзми контролю за ризиками; 
• аналiз ризикiв. 
Загальну стратегiю управлiння ризиками у ПрАТ «Вiнницький завод «БУДМАШ» визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює директор Товариства.
Результати перевiрки стану корпоративного управлiння Товариства свiдчить, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння в Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства, а наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
• прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, 
• наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 
7.6 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Згiдно з МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовується пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. 
Нами були проведенi аналiтичнi процедури в ходi аудиторської перевiрки пiд час формулювання загального висновку для засвiдчення того, чи узгоджується фiнансова звiтнiсть iз розумiнням нами суб’єкта господарювання. 
Отримана нами iнформацiя не свiдчить про ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. 
§ 8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудиторська фiрма «ПОСЛУГИ АУДИТУ» , яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3117 у вiдповiдностi до рiшення Аудиторської Палати України № 118 вiд 26 грудня 2002 р., термiн чинностi Свiдоцтва продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської Палати України вiд 01.11.2012 року №260/3 до 01.11.2017 року., Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане на пiдставi рiшення АПУ вiд 19.12.2013 року № 286/4. Код ЄДРПОУ – 32258060.

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 02/02 - 2017 вiд «20» лютого 2017 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту «20»лютого 2017 р. – «25» лютого 2017 р.

Директор – аудитор АФ «ПОСЛУГИ АУДИТУ» Сертифiкат А № 004491 _______________________ О.I. Ляшенко

Аудиторський висновок складено «25» лютого 2017 року

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила самооцiнку

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

В Наглядовiй радi комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

д/н

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод "Будмаш"

за ЄДРПОУ

01267863

Територія

 

за КОАТУУ

0510100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

58.21

Середня кількість працівників

43

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

21100, м. Вiнниця, вул.Гонти,30

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

1

1

0

накопичена амортизація

1002

1

1

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

15

0

0

Основні засоби:

1010

17264

17216

0

первісна вартість

1011

65861

65984

0

знос

1012

48597

48768

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

17279

17216

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

505

441

0

Виробничі запаси

1101

71

43

0

Незавершене виробництво

1102

277

103

0

Готова продукція

1103

157

295

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

564

576

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

14

22

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

9

17

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

69

87

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

18

7

0

Готівка

1166

0

2

0

Рахунки в банках

1167

18

5

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

91

131

0

Усього за розділом II

1195

1261

1264

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

18540

18480

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

294

294

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

15350

15350

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-5682

-5630

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

9962

10014

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

144

144

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

144

144

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1237

1299

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1958

1889

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2269

2209

0

за розрахунками з оплати праці

1630

82

134

0

за одержаними авансами

1635

3

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2885

2791

0

Усього за розділом IІІ

1695

8434

8322

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

18540

18480

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Циба Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Марценюк Любов Iванiвна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод "Будмаш"

за ЄДРПОУ

01267863

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5593

2596

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 4397 )

( 2103 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1196


493

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2

85

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1144 )

( 812 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 10 )

( 1 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


44


0

 збиток

2195

( 0 )

( 235 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 236 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


44


0

 збиток

2295

( 0 )

( 471 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


44


0

 збиток

2355